Officers

 • President
 • Katsumi Tsukamoto
 • Vice President
 • Wann-Nian Tzeng
 • Tsuguo Otake
 • General Affairs
 • Shingo Kimura
 • Akira Shinoda
 • Katsuhiro Sakurai
 • Edition
 • Tatsuki Yoshinaga
 • Kazuki Yokouchi
 • Finance
 • Mari Kuroki
 • Machiko Oya
 • Planning
 • Shun Watanabe
 • Noritaka Mochioka
 • Public Relations
 • Toyoji Kaneko
 • Shigekane Yoshijima
 • Jun Aoyama
 • Regional Affairs
 • Yu-San Han
 • Tae-Won Lee
 • Shuozeng Dou
 • Auditors
 • Kazuo Uchida
 • Yoshio Shiraishi