Officers

 • President
  • Katsumi Tsukamoto
 • Vice President
  • Wann-Nian Tzeng
  • Tsuguo Otake
 • General Affairs
  • Shingo Kimura
  • Akira Shinoda
  • Mari Kuroki
  • Soichi Watanabe
 • Edition
  • Tatsuki Yoshinaga
  • Kazuki Yokouchi
 • Finance
  • Akira Shinoda
  • Shingo Kimura
 • Planning
  • Shun Watanabe
  • Noritaka Mochioka
  • Nobuto Fukuda
 • Public Relations
  • Toyoji Kaneko
  • Jun Aoyama
 • Regional Affairs
  • Yu-San Han
  • Tae-Won Lee
  • Shuozeng Dou
 • Auditors
  • Kazuo Uchida
  • Osamu Suzuki
 • Office
  • Mari Kuroki
  • Soichi Watanabe